A növényvédő szerek forgalmi kategóriái

A növényvédő szerek forgalmi kategóriái

Gazdabolt 2014. márc. 3.

novvedszer.jpgA gyakorlatilag kockázatmentes felhasználás csakis a gyártó és a forgalmazó által, a növényvédő szer használatára vonatkozó előírásinak figyelembe vételével együtt érhető el. Mindemellett szükség van a vásárló vagy a felhasználó tudatos, környezetszemléletű magatartására, és az egészség védelmének mindenek előtti szem előtt tartására is.

A forgalmi kategóriába sorolás háttere
Magyarországon jelenleg a növényvédő szereket három forgalmi kategóriába sorolják (I–III.). Az egyes készítmények adott kategóriába helyezésének alapja többek között a szer hatóanyagának, illetve magának a készítménynek a fizikai, kémiai és toxikológiai tulajdonságai, amelyeket hivatalosan előírt, bonyolult laboratóriumi vizsgálatok elvégzése során állapítanak meg és értékelnek. A besoroláskor emellett olyan további szempontokat is figyelembe vesznek, mint például a felhasználók, illetve azoknak a személyeknek a köre, akik a készítménnyel valamilyen formában érintkezésbe kerülhetnek, továbbá a szer formátuma, felhasználási gyakorisága és mérgezés esetén a gyógyítás lehetősége stb.
Rendkívüli jelentőségük van azok a kísérleti adatoknak, amelyek egy-egy adott növényvédő szer speciális jellemzőit tárják fel. Ilyenek a hatóanyagok bomlástermékeire, az emberi szervezetbe jutás módjaira (szájon keresztül, bőrön át vagy/és belélegezve), és annak pl. a dózistól függő közvetlen (pl. bőrirritatív) és hosszú távú (pl. rákkeltő), esetleg szervspecifikus (pl. májkárosító) hatásaira vonatkozó megállapítások. A vizsgálatok eredményeként kapott adatokat mélyrehatóan elemzik, majd a megfelelő szakhatósági javaslatok alapján a készítményt I., II. vagy III. forgalmi kategóriába sorolják be. A szer felhasználására vonatkozó, és a kockázatok csökkentését célzó biztonsági előírásokat a készítmény címkéjén kötelezően fel kell tüntetni. Olvasóink megfelelő tájékoztatása érdekében az általunk forgalmazott növényvédő szerek leírásához honlapunkon minden esetben csatolt dokumentumként mellékeltük az egyes készítmények biztonsági adatlapját is.

Jogosult vásárlói és felhasználói kör
Az I. forgalmi kategóriába olyan készítmények tartoznak, amelyeket csak felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy forgalmazhat, árusíthat, vásárolhat és/vagy használhat fel.  Felsőfokú növényvédelmi képesítésnek minősül például az 5 éves egyetemi alapképzésben, nappali tagozaton, okleveles növényorvosi, továbbá a növényvédelmi szakirányon szerzett okl. agrármérnöki, okl. kertészmérnöki, illetve különbözeti vizsgát tett okl. biológus, okl. biomérnök, okl. erdőmérnök stb. végzettség. (További részleteket a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 9. §-a tartalmaz.) Az I. forgalmi kategóriába sorolják a méregjelzés szerinti „erős mérgek”-et, illetve a maró, az erősen irritatív, továbbá a mutagén, a rákkeltő, az utódkárosító, a fokozott egészségkárosító veszélyt rejtő szerv- és/vagy fajspecifikus hatású, vagy például a nem ismert ellenmérgű szereket. Ebbe a csoportba tartoznak az R 40, R 45, R 46, R 49 és R 68 kockázati megjelöléssel minősített készítmények is. (Jelentésüket lásd A biztonságos használatra, illetve a kockázatra utaló S és R mondatok jegyzékében).
Az I. forgalmi kategóriába sorolt szerek alkalmazása tehát a fokozott humánegészségügyi és környezeti kockázatok miatt rendkívüli körültekintést és komoly szakértelmet igényel. A fogyasztó védelmét szolgálják a jogosult felhasználók körére vonatkozó jogszabályokban feltüntetett megszorítások, valamint a kiskereskedelmi forgalomba hozatal tilalma is. Előfordulhat azonban, hogy I. forgalmi kategóriába tartozó szer illetéktelen felhasználók kezébe kerül! Gyakori, hogy a kistermelő a megélhetést vagy jövedelem-kiegészítést jelentő növénykultúra mindenáron való védelme érdekében, ismeretség révén, nagy felhasználóktól „beszerez” egy kevéske „keményebb” szert. Ennek beláthatatlan következményei lehetnek! Az ilyen készítmény szakszerűtlen alkalmazása óriási kockázatot jelent nemcsak a felhasználó egészségére, hanem annak közvetlen környezetére, beleértve a szerrel akaratukon kívül kapcsolatba kerülő személyeket is! Az ide vonatkozó törvényi szabályozás tehát – mint sok más szabály – sajnos áthágható. Ebben az esetben azonban nem csupán a jogszabály megszegéséből eredő büntetéssel, hanem saját egészségünk kockáztatásával, esetleg maradandó károsodásával is számolnunk kell!


A II. forgalmi kategóriába tartozó készítmények bár kevésbé veszélyesek, károsak, mint az I. forgalmi kategóriába tartozók, alkalmazásuk még mindig komoly kockázatot rejt magában. Ezért forgalmazásuk, árusításuk, vásárlásuk és felhasználásuk bizonyos szakismeretek meglétét követeli meg. Ezek alapján ebbe a csoportba tartozó szerek használatára jogosultak – a felsőfokú növényvédelmi szakképesítéssel rendelkezőkön kívül – pl. a „kertész és növényvédelmi” vagy „növénytermesztő és növényvédelmi” technikusi végzettséggel rendelkezők, a növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során vizsgát tett személyek, illetve azok is, akik az FVM által meghatározott alaptanfolyamot követően eredményes vizsgát tettek stb. (További részleteket a 81/2003. (VII. 9.) FVM rendelet 9. §-a tartalmaz.)


A III. forgalmi kategóriába az úgynevezett szabadforgalmú növényvédő szerek tartoznak. Ez azt jelenti, hogy ezek a készítmények korlátozás nélkül, szabadon megvásárolhatók a forgalmazó helyeken. Általában gyenge mérgek vagy gyakorlatilag nem mérgezőek. Nem lehetnek maró, sem irritatív, mutagén, rákkeltő vagy utódkárosító hatásúak. Felhasználásuk azonban így sem nélkülözheti a célszervezet, azaz a károsító biológiájára, illetve a növényvédő szerek használatára vonatkozó alapvető növényvédelmi ismereteket. Szaktanácsadás rovatunkban igyekszünk szem előtt tartani, hogy olvasóinknak – amennyiben indokolt a kémiai védekezés – ebbe a csoportba tartozó készítményeket javasoljunk egy-egy adott növényegészségügyi probléma kezelésére, megoldására. Természetesen vannak olyan esetek, amikor az elvárt eredményt csak más forgalmi kategóriába tartozó szertől várhatjuk. Ezekre legtöbbször külön fel is hívjuk a figyelmet.

Vétek Gábor
növényvédelmi mérnök

Kapcsolódó cikk:
A permetszerek tulajdonságai és alkalmazásuk feltételei