Az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – Általános Szerződési Feltételei – a továbbiakban: ÁSZF

I. Értelmező rendelkezések
II. Bevezetés rendelkezések
III. A fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződésének létrejötte
IV. Teljesítési határidők
V. Teljesítési feltételek, átadás – átvétel, kifogások
VI. Árak és fizetési feltételek
VII. Felelősség
VIII. Elállási jog
IX. Záró rendelkezések

 

I. Értelmező rendelkezések:

Eladó: az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft., mint jogi személy, amely az üzletszerű gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el

Vevő: bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet aki, illetve amely az Eladóval fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződésének létrejötte érdekében, jogviszonyt létesít

Webáruház: az INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kft. által üzemeltetett, www.gazdabolt.hu elnevezésű honlap, amelynek fő profilja az értékesítés

Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:231.§ szerint:

(1) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, és a felek rögzítik annak a mennyiségi eltérésnek a mértékét, amennyivel az eladó a szerződésben kikötött mennyiségnél többet vagy kevesebbet szolgáltathat, a vevő a ténylegesen szolgáltatott mennyiségnek megfelelő vételárat köteles megfizetni.

(2) Ha az eladó a mennyiségi eltérés által lehetővé tett legkisebb mennyiségnél kisebb mennyiséget szolgáltat, a szerződésszegése következményeit a szerződésben kikötött mennyiség figyelembevételével kell alkalmazni.

(3) Ha az eladó fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog jövőbeni szolgáltatására vállal kötelezettséget, a vevő az eladó teljesítésének felajánlásáig elállhat a szerződéstől; ha az eladó a szerződést részletekben köteles teljesíteni, és a szolgáltatás egy részének teljesítését már felajánlotta, akkor a vevő a teljesítésre még fel nem ajánlott szolgáltatásokra vonatkozóan a szerződést felmondhatja. Az elállási vagy felmondási jog gyakorlásával az eladónak okozott kárért a vevő kártalanítási kötelezettséggel tartozik.

Fajta – és mennyiség szerint meghatározott dolog, vagy Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog

Fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, tehát a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz
 

II. Bevezetés:

1. A jelen ÁSZF tartalmazza az Eladó által üzemeltetett www.gazdabolt.hu internetes címen megtalálható Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt Termékeket, Vevők, valamint az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogait és kötelezettségeit, a fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződése létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a teljesítési és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A jelen ÁSZF hatálya kizárólag a Webáruház által nyújtott szolgáltatásokra, a Webáruház által értékesített Termékekre, a Webáruházban elérhetővé tett információkra, a Vevők, valamint az Eladó egymással szemben érvényesíthető jogaira és kötelezettségeire, és a Vevők, valamint az Eladó közötti jogviszonyokra terjed ki.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

2. Az Eladó adatai:

· Cégneve: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

· Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Postacíme: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Cégjegyzékszáma: 13-09-149602

· Fióktelepei:

Gazdabolt_1: Flóra Hungária Nagybani Virágpiac, Szigetszentmiklós, M0 lehajtó

Gazdabolt_2: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Adószáma: 23489127-2-13

· Központi e-mail címe: info@gazdabolt.hu

· Telefonos elérhetősége: (+36) 20 967 4211

3. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében, az Eladó köteles világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztót az alábbiakról:

a) a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, az adathordozónak és a terméknek vagy szolgáltatásnak megfelelő mértékben;

- az Eladó a szerződés szerinti Termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a www.gazdabolt.hu elnevezésű Weblapon, közvetlenül az adott Termékre kattintva, az adott Termékre vonatkozó leírásban ad részletes tájékoztatást

b) a vállalkozás nevéről;

- a vállalkozás cégneve: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

c) a vállalkozás székhelyének postai címéről, és - ha azzal rendelkezik - a telefonszámáról, a telefaxszámáról és az elektronikus levelezési címéről, továbbá annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár;

- a vállalkozás székhelyének postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

- a vállalkozás telefonszáma: (+36) 20 967 4211

- a vállalkozás elektronikus levelezési címe: info@gazdabolt.hu

- a vállalkozás a saját nevében jár el

d) a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címéről, és annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében eljár, akihez a fogyasztó a panaszait címezheti, ha e cím a c) pont szerint megadott címtől eltér;

- a vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

- a vállalkozás a saját nevében jár el

- a fogyasztó az esetleges panaszait a 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. szám alatti címre címezheti

e) a szerződés szerinti termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel;

- az Eladó a szerződés szerinti Termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről vagy - ha a Termék vagy szolgáltatás jellegéből adódóan az ellenértéket nem lehet előre ésszerűen kiszámítani - annak számítási módjáról, valamint az ezen felül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról vagy a postaköltségről), vagy ha e költségeket nem lehet ésszerűen előre kiszámítani, annak a ténynek a feltüntetéséről, hogy további költségek merülhetnek fel, a www.gazdabolt.hu elnevezésű Weblapon, közvetlenül az adott Termékre kattintva, az adott Termékre vonatkozó leírásban, valamint a jelen ÁSZF V. fejezetében ad részletes tájékoztatást

f) határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza. Ha az ilyen szerződés átalánydíjas, arról, hogy az ellenszolgáltatás teljes összege egyúttal a teljes havi költséget is jelenti. Ha az összes költséget nem lehet előre kiszámítani, a fogyasztót tájékoztatni kell az ellenszolgáltatás összegének kiszámításának módjáról;

- az Eladó határozatlan időre szóló, vagy előfizetést magában foglaló szerződést nem alkalmaz

g) a szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díjáról, ha e díj emelt díjnak minősül;

- az Eladó által a szerződés megkötéséhez alkalmazott, távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz (pl.: telefon, telefax) használatának díja, nem minősül emelt díjnak

h) a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról;

- az Eladó a teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről, a fuvarozásról és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról a jelen ÁSZF IV., V., VI., VII. és VIII. fejezeteiben nyújt részletes tájékoztatást

i) a 20. § szerinti jog (a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog) gyakorlásának határidejéről és egyéb feltételeiről (különösen a 22. §-ban foglaltakról – a fogyasztót megillető elállási, vagy felmondási jog gyakorlása), valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozat-mintáról (Elállási/Felmondási nyilatkozatminta);

- A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § (1), (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint:

20. § (1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja

- A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 22. § (1), (2), (3) és (4) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint:

22. § (1) A fogyasztó a 20. §-ban biztosított jogát

a) a 2. mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy

b) az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján

gyakorolhatja.

(2) A vállalkozás internetes honlapján is biztosíthatja a fogyasztó számára a 20. §-ban meghatározott jog (1) bekezdés szerinti gyakorlását. Ebben az esetben a vállalkozás tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

(3) A 20. §-ban meghatározott jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a 20. § (2) bekezdésében, illetve a 21. §-ban meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

(4) A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy a 20. §-ban meghatározott jogot e §-sal összhangban gyakorolta.

- 2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

j) arról, hogy a 20. § szerinti jog (a fogyasztót megillető elállási és felmondási jog) gyakorlása esetén a termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ha a vállalkozás nem vállalta e költség viselését, és - a távollévők között kötött szerződés esetében - a termék postai küldeményként nem küldhető vissza;

- az Eladó rögzíti, hogy a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén, a Termék visszaküldésének költségét a fogyasztónak kell viselnie, ugyanis az Eladó nem vállalja e költség viselését

- az Eladó rögzíti továbbá azt is, hogy a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása esetén, a Termék postai küldeményként nem küldhető vissza

k) arról, hogy a fogyasztó a 26. § szerint köteles megtéríteni a vállalkozás ésszerű költségeit, ha a 13. § vagy a 19. § esetén a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a 20. § szerinti felmondási jogát;

- A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 26. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint:

26. § (1) Ha a 13. § vagy a 19. § szerinti esetben a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött szerződést, az elszámolás során a fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a fogyasztó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

(2) E § alkalmazásában a piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni.

- A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 13. § szerint:

13. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten, tartós adathordozón közölni.

- A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 19. § szerint:

19. § A fogyasztó az arra vonatkozó kérését, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg, köteles a vállalkozóval kifejezetten közölni.

l) arról, ha a 29. § alapján a fogyasztót nem illeti meg a 20. § szerinti jog, illetve azokról a körülményekről, amelyek teljesülése esetén a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát;

- A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

m) a kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről;

- a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 3. számú Melléklete szerint:

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a … hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő.... , de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a .... vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék, gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés/... alapján a ... jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

n) az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről;

- az Eladó ügyfélszolgálata: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

- az Eladó ügyfélszolgálatának nyitva tartása: H-CS: 8.00 – 17.00; P: 8.00 – 16.00

- az Eladó az n) pontban, a jótállásra vonatkozóan előírt tájékoztatási kötelezettségének már az m) pontban leírtak kapcsán eleget tett

o) arról, hogy rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról;

- az Eladónál magatartási kódex nem áll rendelkezésre

p) határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről;

- az Eladó esetében ez a feltétel nem értelmezhető, így tájékoztatási kötelezettsége a jelen pontban foglaltakra nem terjed ki

q) a határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről;

- az Eladó esetében ez a feltétel nem értelmezhető, így tájékoztatási kötelezettsége a jelen pontban foglaltakra nem terjed ki

r) a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról;

- az Eladó esetében ez a feltétel nem értelmezhető, így tájékoztatási kötelezettsége a jelen pontban foglaltakra nem terjed ki

s) a fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről;

- az Eladó nem kéri letét, vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtását

t) a digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről;

az oldal működéséhez szükséges az Internetes cookie file-ok engedélyezése

- a jelszavak titkosítva kerülnek tárolásra

- adatbázis szerver jelszóval és tűzfallal védett felülten van

u) a digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól ésszerűen elvárható ismereteknek megfelelően;

az oldal tartalma a korszerű asztali és mobil böngésző programok segítségével elérhető ( Firefox, Opera, Chrome, Explorer legfrissebb változatai)

v) a jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról;

- az Eladó rögzíti, hogy a Vevőket megilleti az ügyfélszolgálatához fordulás lehetősége

- az Eladó rögzíti továbbá, hogy ügyfélszolgálatának címéről és nyitva tartásáról az n) pontban adott tájékoztatást

- az Eladó, a fogyasztók esetleges kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli

w) a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről

- az Eladó rögzíti, hogy a Vevőket megilleti a békéltető testülethez fordulás lehetősége

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve: Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület, vagy rövidített nevén: Pest Megyei Békéltető Testület

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület székhelyének postai címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület levelezési címe: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81.

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület telefonszáma: (+36-1) 269-0703

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület elektronikus levelezési címe: pmbekelteto@pmkik.hu

- a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület ügyfélfogadási ideje: keddtől – csütörtökig: 9.00 – 14.00 óráig

A fenti, a) – w) pontok szerinti tájékoztatás, az Eladó és a Vevő között fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződésének részét képezi és nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

III. A fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződésének létrejötte:

 


A Webáruházban közölt információk, nem minősülnek szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén tehát a Vevő minősül ajánlattevőnek.

Technikai lépések, amelyeket a szerződés elektronikus úton történő megkötéséhez meg kell tenni, valamint az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

A Vevőnek, vagy a megfelelő Termék kategória oldalán, vagy a „Kereső” találata alapján ki kell választania az igényelt Terméket! Ezt követően - amennyiben vásárolni kíván az adott Termékből – ki kell töltenie a „Mennyiség” beviteli mezőjét, és rá kell kattintania a „Kosárba” elnevezésű gombra! Ezzel a kívánt mennyiségű Termék bekerül a Vevő kosarába.

Az Eladó felhívja a Vevő figyelmét arra, hogy a kezelő felület jobb oldalán, a „Kosár” elnevezésű box-ban a Vevő mindig figyelemmel kísérheti az aktuálisan kiválasztott Termékeket és azok mennyiségét.

Amennyiben a Vevő a Termék mennyiségén változtatni kíván, abban az esetben a „Mennyiség” beviteli mezőben módosíthatja a mennyiséget.

A Vevő a „Mennyiség” beviteli mezőbe történő 0 szám beírásával, majd az „Újraszámol” gomb megnyomásával, illetve a sor végén lévő x („Eltávolítás”) gombra való kattintással törölheti a kiválasztott Terméket a kosarából.

A kívánt változtatások végrehajtása után, a Vevő az „Újraszámol” gombra kattintva kapja meg az új vételárat.

Amennyiben a Vevő befejezte a megrendelése kitöltését, a „Fizetés” elnevezésű gombra kattintva érkezik meg a „Pénztárhoz”. A Vevő az itt megtalálható mezők kitöltésével adhatja meg a számlázási- és szállítási adatait.

Abban az esetben, ha a Vevő korábban már regisztrált és a Webáruházba be van jelentkezve, adatai automatikusan megjelennek, mindössze a szállítási adatokat kell kitöltenie abban az esetben, ha azok eltérnek a számlázási adatoktól.

A Vevő a „Módosítás” elnevezésű gombra kattintva az előző pontra visszaléphet.

A Vevő a „Fizetési Kötelezettséggel Járó Megrendelés Megerősítése” elnevezésű gombra kattintva erősítheti meg a megrendelését az Eladó részére. Az Eladó felhívja a Vevők figyelmét arra a tényre, hogy a „Fizetési Kötelezettséggel Járó Megrendelés Megerősítése” elnevezésű gombra kattintva, a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy szerződéses nyilatkozata, az Eladó javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. (Ezt az új „gombot”, vagy a már meglévő gombra az új feliratot - „Fizetési Kötelezettséggel Járó Megrendelés Megerősítése” - le kellene fejleszteni.)

Az Eladóhoz beérkező megrendelésről az Eladó számítástechnikai rendszere visszaigazoló elektronikus levelet küld a Vevő elektronikus levél címére.

A fajta- és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételi szerződése az Eladó és a Vevő között, a megrendelés elektronikus úton történő visszaigazolásával, a visszaigazolásban megjelölt tartalommal jön létre.

 

 IV. Teljesítési határidők:

Az Eladó által közölt teljesítési határidők tájékoztató jellegűek, melyek módosulhatnak. A tájékoztató jellegű teljesítési határidőkhöz képest késedelmesen történt szállításokért, illetőleg a késedelemből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.

Az Eladó az elő – és részszállítás (teljesítés) jogát minden egyes szerződése tekintetében fenntartja. Elő- illetve részszállítás (részteljesítés) esetén a Vevő a szállítás (teljesítés) arányában köteles a vételárat megfizetni.

A megrendelések feldolgozása és kézbesítése hétköznapokon nyitva tartási időben, hétfőtől – csütörtökig 9.00 órától – 17.00 óráig, pénteken 9.00 órától 16.00 óráig történik. Hétvégén és ünnepnapokon mind a megrendelések feldolgozása, mind a megrendelt Termékek szállítása szünetel.

A Webáruházban megtalálható Termékek szállítási határideje a készletmennyiségtől függ.

Az Eladó alkalmazottja – a megrendelés feldolgozását követően – telefonon, faxon, vagy elektronikus levél útján ad tájékoztatást a Vevőnek a megrendelt Termék státuszáról, és annak várható szállítási idejéről. Ugyanez a rendelkezés irányadó a készleten nem lévő, illetve a kifejezetten rendelésre szállított Termékek esetében is.

Amennyiben az Eladó a Vevő megrendelésének megérkezését – annak elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül – elektronikus úton nem igazolja vissza, úgy a Vevő mentesül a szerződéses kötelezettség alól.

 

V. Teljesítési feltételek, átadás – átvétel, kifogások

A Termékek átadás-átvételére a Vevő választása szerint, vagy

az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén személyesen (jelenleg szünetel), vagy a Vevő által megjelölt helyre( konkrét címre, vagy csomagpontra), futárszolgálat igénybevételével történő, utánvétes illetve előre utalással kiegyenlített kiszállítás útján kerülhet sor.

A 2010/43 FVM rendelet alapján, növényvédő szereket kiszállítani nem lehetséges. Az ilyen termékeket csak üzleteinkben lehet átvenni.

Amennyiben a megrendelt Termék átadás-átvételére a Vevő által megjelölt helyen kerül sor, a megrendelt Termék kiszállítását az Eladó, vagy saját futára útján, vagy valamely szerződéses futárszolgálat igénybevétele útján végzi. Ebben az esetben a Vevő a Termék kiszállításával kapcsolatos költségeket is köteles kiegyenlíteni. A Termék kiszállításának költsége a megrendeléskor feltüntetésre kerül.

A Termékek kézbesítési címe kizárólag Magyarország határain belül megtalálható cím lehet.

Az Eladó a Termék átvételével megbízott személyt a Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a Termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett Termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett Terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni. Felek az átadás-átvételt követően, amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételeket tekintik hiánytalanul átadottnak.

A szállított Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén a Vevő nem jogosult a Termék átvételét – illetőleg ugyanezen az alapon - a Termék vételárának kifizetését megtagadni.

A Termék átvételével a kárveszély a Termék tekintetében az Eladóról, vagy a teljesítésben az Eladó oldalán közreműködő személyről, átszáll a Vevőre.

A házhoz szállítás költségei a következők:

Súlyhatár (-tól-ig)

Szállítási költség

Értékhatár

0-2 kg

1 350 Ft

Bruttó 50 e. Ft felett díjmentes

2,01-10 kg

1 500 Ft

10,01-20 kg

1 750 Ft

20,01-30 kg

2 150 Ft

30,01-50 kg

2 600 Ft

50,01-75 kg

3 500 Ft

Bruttó 75 e. Ft felett díjmentes

75,01-100 kg

4 500 Ft

100,01-150 kg

6 500 Ft

Bruttó 100 e. Ft felett díjmentes

150,01-800 kg

12 500 Ft

Bruttó 150 e. Ft felett díjmentes

800,1-

egyedi ajánlat alapján

 

 

A csomagpontra szállítás költségei a következők:

Súlyhatár (-tól-ig)

Szállítási költség

0-5 kg

990 Ft

5,1-20 kg

1 200 Ft

 

Csomagpontra 0-20 kg súlyhatárig, és 60x60x60 cm terjedelmet meg nem haladó tételeket tudjuk szállítani!

 

Az  1 m3 térfogatot meghaladó rendelések esetén egyedi szállítási díjat kalkulálunk!

Túlsúly felár:

Amennyiben egy darab termék tömege meghaladja az 50 kg-ot akkor a szállítási díjra túlsúly felár rakódik amelynek mértéke 5750 Ft

Túlméret felár:

Amennyiben a termék csomagolásának a hossza meghaladja a 2,1m-t úgy a szállítási díjra túlméret felár rakódik amelynek mértéke 600 Ft

 

VI. Árak és fizetési feltételek

A Webáruházban a Termékek általános forgalmi adót tartalmazó bruttó vételárai vannak feltüntetve.

Az Eladó felhívja a Vevők figyelmét arra, hogy az árlistáiban feltüntetett árak csak tájékoztató jellegűek.

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy bármikor egyoldalúan módosítsa a Webáruházban feltüntetett Termékeket és azok árait, különösen abban az esetben, ha árfolyamváltozás vagy más, a szerződés létrejöttekor nem ismert ok következtében az Eladó oldalán az áremelés nélkül költségnövekedés lépne fel. Az áremelés mértékét az Eladó köteles a Vevő kérésére igazolni. Az áremelés tényéről az Eladó köteles a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén az alábbi fizetési módok lehetségesek:

készpénzben, bankkártyával az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén, utánvéttel, a kiszállítást végző futárnak teljesítve, előre történő átutalással.

A Terméknek az Eladó jelen ÁSZF-ben meghatározott valamely fióktelepén történő személyes átvétele esetén (jelenleg szünetel), a Vevő a Termék vételárát az átadás-átvétellel egyidejűleg köteles megfizetni.

Amennyiben a kiszállított Termék vételárát a Vevő nem tudja megfizetni, vagy a Termék az Eladónak fel nem róható okból nem adható át, a Vevő köteles az Eladónak a Termék rendelkezésre állításával és a kiszállításával kapcsolatos költségeit megfizetni.

A Termék vételárának részletekben történő teljesítésére kizárólag az Eladó külön írásos hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Fizetési késedelem esetén, a késedelem idejére az Eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

 

VII. Felelősség

Az Eladó nem felel olyan károkért, amelyek nem közvetlenül a teljesítéséből erednek, így különösen nem felel elmaradt haszonért vagy a Vevőt esetlegesen ért nem vagyoni károkért.

Az Eladó nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék a Vevő saját céljaira felhasználható-e. Vevő köteles megvizsgálni azt, hogy a Termék a saját felhasználási céljaira megfelelő-e.

A megrendelt Termékkel kapcsolatos esetleges kifogásokat a Vevő, az Eladó 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. szám alatti elérhetőségén terjesztheti elő.

Az Eladó, a Vevő esetleges kifogásait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

 

VIII. Elállási jog

1. A fogyasztókat, a vonatkozó jogszabály értelmében, indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

Olyan szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a vonatkozó jogszabály szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.

A fogyasztó az előzőekben jelzett elállási, vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

(A megelőző 1. a) pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.)

A fogyasztó az előzőekben részletezett elállási/felmondási jogát a vonatkozó jogszabályban megtalálható és az Eladó által a jelen ÁSZF II/3. i) pontjában is feltüntetett nyilatkozat- minta felhasználásával, vagy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási/felmondási jogát határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó a nyilatkozatát az előzőekben jelzett határidő lejárta előtt elküldi. Ebben a körben a bizonyítási kötelezettség a fogyasztót terheli.

Az Eladó adatai:

· Cégneve: INTERNET GAZDA ÁRUHÁZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

· Székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Postacíme: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Cégjegyzékszáma: 13-09-149602

· Fióktelepei:

Gazdabolt_1: Flóra Hungária Nagybani Virágpiac, Szigetszentmiklós, M0 lehajtó

Gazdabolt_2: 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

· Adószáma: 23489127-2-13

· Központi e-mail címe: info@gazdabolt.hu

· Telefonos elérhetősége: (+36) 20 967 4211

2. Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása, vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó az előzőekben felsoroltaknak (vonatkozó jogszabály) megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Elállás, vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján, az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén, az Eladó mindaddig visszatarthatja az előzőekben meghatározott összeget, amíg a fogyasztó a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte, a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg az Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza.

3. A fogyasztó kötelezettségei elállása, vagy felmondása esetén

Ha a fogyasztó az előzőekben felsoroltaknak (vonatkozó jogszabály) megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak, vagy az Eladó által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy a Terméket maga fuvarozza vissza. Amennyiben a fogyasztó az elállás okán az Eladó részére visszaküldött Termékhez esetlegesen nem mellékel minden, eredetileg a részére átadott tételt, úgy az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a hiányzó tételek ellenértékét felszámítsa a fogyasztónak. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A fogyasztó kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha az Eladó vállalta e költség viselését.

A fogyasztó csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Nem felel a fogyasztó az értékcsökkenésért, ha az Eladó a vonatkozó jogszabályban előírt tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget.

4. A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 29. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt rendelkezések szerint:

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti (elállás/felmondás) jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

(2) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározott esetben a 20. § szerinti jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre kiterjed.

 

IX. Záró rendelkezések

Az Eladó a jelen ÁSZF-t a Vevők számára az alábbi helyeken teszi közzé:

Interneten a honlapján (www.gazdabolt.hu), mindenkori székhelyén, jelenleg a 2310 Szigetszentmiklós, Csepeli út 15. szám alatt

Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor, a Vevőnek küldött előzetes értesítés nélkül, módosítsa. Eladó az ÁSZF esetleges módosításait a fent megjelölt helyeken ugyancsak közzéteszi. A módosult rendelkezéseket az Eladó a hivatalos honlapján való közzététel időpontját követően létrejött szerződések tekintetében alkalmazza.

A Vevő bármely Termék megrendelésével egyidejűleg elismeri, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megismerte, a vonatkozó jogszabály szerinti teljeskörű tájékoztatást az Eladótól megkapta, továbbá az ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tekinti és betartja.

A jelen ÁSZF által nem szabályozott rendelkezések tekintetében, Magyarország hatályos jogszabályai az alkalmazandók.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek az érvénytelensége nem érinti a teljes ÁSZF érvényességét.

A jelen ÁSZF 2014. év június hó 18. napján lép hatályba, és az ezt követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.